FAQ vedrørende klage over offentlig ansatte tandlæger

Hvem er Disciplinærnævnet, hvad tager Diciplinærnævnet stilling til, hvilke konsekvenser har en afgørelse fra Disciplinærnævnet? Dette og mange flere spørgsmål, kan du finde svar på nedenfor.

 

Q
Hvis en patient ønsker at klage over en offentlig ansat tandlæge, hvor skal dette så ske henne?

A
Klager over offentlige tandlæger behandles i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn som er en offentlig, administrativ myndighed, der er oprettet ved lov. Disciplinærnævnets sekretariat betjenes af Patientombuddet.
Bekendtgørelsen kan læses her

Q
Hvilke sager behandler Disciplinærnævnet?

A
Disciplinærnævnet har til opgave at behandle patienters klager over sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Dette omfatter blandt andet undersøgelse, diagnose og behandling i offentlig tandpleje.

Disciplinærnævnet behandler også patienters klager over sundhedspersoners pligter som journalføring, tavshedspligt og videregivelse og indhentelse af helbredsoplysninger, informeret samtykke samtykke.
Derimod kan disciplinærnævnet ikke tage stilling til klager i forbindelse med anmodning om aktindsigt. Sådanne sager kan kun behandles af Patientombuddet.

Disciplinærnævnet behandler også sager, hvor Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen har indberettet sundhedspersoners faglige virksomhed til nævnet, fordi styrelsen finder, at der kan være grundlag for kritik af eller sanktion over for en konkret sundhedsperson.

Disciplinærnævnet skal først og fremmest tage stilling til, om en eller flere konkrete sundhedspersonen har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed ved patientbehandlingen, det vil sige om sundhedspersonen har levet op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Disciplinærnævnet træffer kun afgørelse i sager, hvor behandlingen har fundet sted i Danmark. Siden den 19. december 2011 har disciplinærnævnet også haft kompetence til at træffe afgørelse i sager, der vedrører behandling på Færøerne, idet klage- og erstatningsloven blev sat i kraft ved kongelig anordning. Det er også hensigten, at disciplinærnævnet får kompetence til at træffe afgørelse i sager, hvor behandlingen har fundet sted i Grønland.

Q
Hvordan er Disciplinærnævnet sammensat?

A
Ved afgørelsen af den enkelte sag er disciplinærnævnet på samme måde som Patientklagenævnet sammensat af fem medlemmer, heraf en formand eller næstformand, to fagligt udpegede medlemmer og to lægmands-repræsentanter.
Formanden og de tre næstformænd er alle dommere.

Der er lige mange sundhedsfaglige medlemmer som patientrepræsentanter i nævnet. De sundhedsfaglige medlemmer deltager ikke som eksperter, men som repræsentanter for en faggruppe. Nævnet er dermed sammensat med det sigte at sikre såvel tilstedeværelse af juridisk ekspertise som en nuanceret hensyntagen til faggruppers og patienters synspunkter ved nævnets bedømmelse af den enkelte klagesag.

Efter klage- og erstatningsloven kan nævnets formand og næstformænd træffe afgørelse uden deltagelse af nævnsmedlemmer i sager, der skønnes ikke at give anledning til tvivl. Det er de såkaldte formandsafgørelser. I praksis er det yderligere en betingelse for formandsafgørelser, at der ikke udtales kritik, og at patienten ikke er død som en følge af behandlingen.

Q
Hvad tager Disciplinærnævnet stilling til?

A
Ved afgørelsen af, om der er grundlag for at udtale kritik, vurderer nævnet, om de enkelte sundhedspersoner har begået fejl. Nævnet tager således ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Selv om sundhedspersonen ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, kan resultatet af behandlingen af og til være ringere end det, patienten og sundhedspersonen havde forventet. Det kan skyldes et hændeligt uheld, uventede komplikationer eller bivirkninger og lignende.

Et dårligt behandlingsresultat er derfor ikke altid ensbetydende med, at den person, der er ansvarlig for behandlingen, har begået fejl.

Q
Hvad kan Disciplinærnævnets afgørelser fastslå?

A
Disciplinærnævnets afgørelser kan fastslå, at der er - eller ikke er - grundlag for kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner. I alvorlige tilfælde kan kritik ledsages af en indskærpelse af, at sundhedspersonen i fremtiden skal udvise større omhu og samvittighedsfuldhed.

I meget alvorlige tilfælde har nævnet mulighed for at rette henvendelse til anklagemyndigheden med anmodning om tiltale for strafbart forhold (grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed).

Når disciplinærnævnet giver kritik med indskærpelse eller gentagen kritik (tre gange inden for fem år), skal nævnets afgørelse offentliggøres med sundhedspersonens titel og navn. Det samme gælder afgørelser med kritik af kosmetisk behandling. Afgørelserne offentliggøres på sundhed.dk og Patientombuddets hjemmeside, og skal slettes efter at have været offentligt tilgængelige i to år.

Q
Hvordan behandler Disciplinærnævnet klagen?

A
Hvis klager ikke ønsker at tage imod tilbuddet om dialog, fortsætter Patientombuddet behandlingen af klagen. Hvis formalitetskravene er opfyldt, modtager klageren et brev om, at patientombuddet påbegynder behandlingen af klagen.
Når Patientombuddet finder, at der er indhentet tilstrækkeligt materiale til at belyse sagen, bliver den fordelt det tandlægelige sagsbehandlerteam.

Når Patientombuddet har gennemgået sagen og formuleret klagepunkter, får sagens parter tilsendt en kopi af det materiale, der er blevet indhentet, og de får dermed lejlighed til at kommentere det.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale om materiale, som parterne allerede kender. Herefter bliver der taget stilling til, om sagen skal vurderes af en eller flere sagkyndige konsulenter.

I sager, hvor en sagkyndig konsulent har vurderet, at en sundhedsperson har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, bliver tandlægen partshørt over den sagkyndige konsulents udtalelse og får lejlighed til at kommentere den. Der partshøres ikke over Patientombuddets forslag til afgørelse.
Sagen vil blive vurderet indenfor følgende grupper:
Ingen kritik, kritik, kritik med ind- skærpelse og anmodning om tiltalerejsning

De sagkyndige konsulenter bedømmer såvel sager vedrørende konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed (disciplinærsager) som sager vedrørende sundhedsvæsenets faglige virksomhed (patientombudssager).
Det sker for, at der i videst muligt omfang sikres ensartethed ved fastlæggelsen af normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Når en sagkyndig konsulent skal lave en vurdering til brug for disciplinærnævnet, tager konsulenten som udgangspunkt alene stilling til den/de involverede sundhedspersoner, som tilhører samme speciale som konsulenten. Dermed er de berørte sundhedspersoner sikret, at de vurderes af en person, som har indsigt i og kender de faglige forudsætninger inden for det konkrete speciale.

Patientombuddet forelægger herefter disciplinærnævnet et forslag til afgørelse bilagt alle udtalelser, journaler og anden relevant materiale. I langt de fleste sager træffer nævnet afgørelse i enighed. Skulle det ske, at et mindretal af nævnets medlemmer ikke er enige i afgørelsen, har de mulighed for at afgive en mindretalsudtalelse, som vil fremgå af afgørelsen.

Q
Kan man klage over Disciplinærnævnets afgørelser?

A
Disciplinærnævnets afgørelser er administrativt endelige. Det er derfor ikke muligt at klage over nævnets afgørelse til andre administrative myndigheder. En sag kan dog genoptages, hvis disciplinærnævnet modtager nye oplysninger. Disse oplysninger skal dog være så væsentlige, at der er sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget ved nævnets oprindelige afgørelse af sagen. Hvis der er begået alvorlige sagsbehandlingsfejl, vil sagen ligeledes kunne genoptages.

Nævnets afgørelser kan desuden indbringes for Folketingets Ombudsmand, som tager stilling til, om forvaltningslovens regler er overholdt i forbindelse med behandling af sagen. Ombudsmanden tager ikke stilling til sundhedsfaglige skøn.
Nævnets afgørelser kan også indbringes for domstolene, som tager stilling til afgørelsen, herunder de sundhedsfaglige skøn.

 

Relaterede links

Klik her for at komme til Patientombuddet.