Fordele ved klagesystemet

Hvad får du ud af at klage over din tandlæge til det tandlægefaglige klagesystem?

Hvis den behandling eller den regning du har fået hos tandlægen ikke svarer til dine forventninger, kan du klage. Du skal klage til det specielle klagesystem, der behandler klager, der er omfattet af Tandlægeoverenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Klager over tandlægen bliver delt op i to typer klagesager:

  • klager over overenskomstmæssige forhold, og
  • klager over mangelfuldt arbejde.

Klager over overenskomstmæssige forhold
Hvis du får medhold i en klage over forhold der vedrører Tandlægeoverenskomstens regler - for eksempel en klage over tandlægeregningens størrelse, kan der ske følgende:

  • du kan få hele eller en del af den betalte regning tilbagebetalt,
  • der kan udtrykkes misbilligelse (advarsel) over for din tandlæge,
  • tandlægen kan blive pålagt at betale en bod, eller
  • tandlægen kan miste sin ret til at praktisere efter overenskomsten.

Klager over mangelfuldt arbejde
Hvis du får medhold i en klage, der vedrører tandlægens faglige arbejde, kan afgørelsen indeholde:

  • kritik af den tandlæge, du er blevet behandlet af,
  • mulighed for, at du får hele eller en del af det beløb, du har betalt for behandlingen, retur,
  • mulighed for at få omlavet behandlingen hos tandlægen eller en anden tandlæge, som du selv vælger.

Få revurderet din afgørelse
Klager over overenskomstmæssige forhold behandles i første instans af samarbejdsudvalget i din region, mens klager over det tandlægefaglige arbejde behandles i første instans af regionstandlægenævnet. For begge typer af sager gælder det som noget særligt for tandklagesystemet, at du kan anke til en højere instans inden for det administrative system, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, som samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet har truffet. Hvis du ikke er tilfreds med den endelige afgørelse i det administrative system, vil du være henvist til de civile domstole.

 

Hvad kunne du få ud af, at klage over din tandlæge, hvis der ikke var et særligt klagesystem der tager sig af klager over tandbehandling? Svaret afhænger af, hvad du ville klage over.

Hvis den behandling du havde fået, ikke svarede til dine forventninger, kunne du klage. I så fald skulle du klage til Patientombuddet.

Klager over overenskomstmæssige forhold
Klagesystemet inden for det offentlige sundhedsvæsen kan ikke tage stilling til, klager om overenskomstmæssige forhold, som for eksempel regningens størrelse og manglende tilbud om prisoverslag.

Klager over tandlægens arbejde
Hvis Patientombuddet gav dig medhold i en klage over tandlægens arbejde, kunne afgørelsen indeholde kritik af den tandlæge, der havde behandlet dig. Derimod ville du ikke have mulighed for at få penge retur eller få lavet behandlingen om.

Få revurderet din afgørelse
I det offentlige klagesystem, er der kun mulighed for at klage til én instans. Det betyder, at en afgørelse som Patientombuddet har truffet ikke kan ankes til en højere instans. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, vil du være henvist til de civile domstole.

 

relaterede links

Hvis du vil vide mere om samarbejdsudvalget, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om regionstandlægenævnet, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Patientombuddet, kan du klikke her.