Visitation af klagen

Når regionen har modtaget din klage, vil et visitationsudvalg beslutte:

  • om klagen kan blive behandlet, og
  • hvem der i givet fald skal behandle klagen.

Afvisning af klager
Visitationsudvalget kan afvise din klage, hvis visitationsudvalget vurderer, at

  • klagen er åbenlys grundløs,
  • klagen er forældet, eller
  • klagen drejer sig om skadeerstatning.

Klage over visitationsudvalgets afvisning
Hvis visitationsudvalget afviser klagen, fordi udvalget finder klagen åbenlys grundløs, kan du klage til samarbejdsudvalget over denne afgørelse. Bliver klagen derimod afvist, fordi visitationsudvalget vurderer, at klagen er forældet, kan du klage til regionstandlægenævnet.

Forældelse af klage over visitationsudvalgets afgørelse
Hvis du overskrider klagefristen, vil klagen blive afvist som forældet, og der vil herefter ikke være mulighed for at få sagen behandlet yderligere inden for dette system. I den situation vil du være henvist til i stedet at anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

Erstatningssager skal sendes til Tandlægeforeningens Patientforsikring
Drejer din klage sig om en tandskade, vil visitationsudvalget returnere din klage med vejledning om, at klage skal sendes til Tandlægeforeningens Patientforsikring.

Er der mulighed for en forligsmæssig løsning?
Hvis visitationsudvalget ikke afviser klagen, vil udvalget kontakte både dig og din tandlæge, inden sagen bliver sendt videre, fordi visitationsudvalget skal vurdere, om der er en mulighed for, at sagen kan blive løst med et forlig.
 
Visitationsudvalget sender klagen videre
Er en forligsmæssig løsning ikke mulig, sender visitationsudvalget klagen videre til enten samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet. Du skal altså ikke bekymre dig om, hvorvidt din klage bliver sendt det rigtige sted hen. Inden klagen sendes videre, vil din tandlæge få mulighed for at udtale sig i sagen.

Klager over forhold på din regning
En klage der vedrører forhold i Tandlægeoverenskomsten - det kan fx være en klage over en regning - sender visitationsudvalget til behandling i samarbejdsudvalget.

Klager over tandlægens arbejde
Drejer din klage sig om selve det arbejde, tandlægen har udført på dig - fx hvis du mener, der er sket fejl i behandlingen - sender visitationsudvalget klagen til behandling i regionstandlægenævnet.

Klager over både pris og behandling
Hvis klagen både vedrører Tandlægeoverenskomsten og tandlægens udførelse af arbejdet, bliver den behandlet i begge udvalg. I den situation sender visitationsudvalget først klagen til regionstandlægenævnet, som vil afklare den faglige udførelse af arbejdet, og derefter vil klagen blive sendt videre til samarbejdsudvalget, der vurderer regningen.

Dine bemærkninger til tandlægens udtalelser
Når regionstandlægenævnet eller samarbejdsudvalget har modtaget din klage, vil du blive informeret, og du vil også få mulighed for at komme med dine bemærkninger til tandlægens udtalelser til visitationsudvalget.

Relaterede links

Hvis du vil vide mere om visitationsudvalget, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om samarbejdsudvalget, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om regionstandlægenævnet, kan du klikke her.
 
Hvis du vil vide mere om Tandlægeforeningens Patientforsikring, kan du klikke her.