Landssamarbejdsudvalget

Hvilke opgaver har Landssamarbejdsudvalget?
Landssamarbejdsudvalgets opgaver er bl.a. at behandle klager over de afgørelser, som regionernes samarbejdsudvalg har truffet.

Landssamarbejdsudvalget har herudover pligt til at føre kontrol med regionernes udgifter til tandbehandling efter den overenskomst, der er indgået mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (Tandlægeoverenskomsten).

Hvad får du ud af at klage til Landssamarbejdsudvalget?
Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som regionens samarbejdsudvalg har truffet, kan du klage til Landssamarbejdsudvalget.

Hvis din klage fx drejer sig om størrelsen af en tandlægeregning, og Landssamarbejdsudvalget giver dig medhold, kan du få hele eller en del af regningen tilbagebetalt.

Du skal være opmærksom på, at din tandlæge også har mulighed for at klage over en afgørelse, som et samarbejdsudvalget har truffet. Derfor er det ikke sikkert, at en afgørelse, som har givet dig medhold i samarbejdsudvalget, også efterfølgende vil blive afgjort til din fordel i Landssamarbejdsudvalget.

Hvad er ankefristerne?
Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som et samarbejdsudvalg i en region har truffet, skal du klage (anke) inden 6 uger efter, at samarbejdsudvalget har afgjort klagesagen.

Hvis du overskrider klagefristen, vil din klage blive afvist. Du vil herefter ikke kunne få sagen behandlet yderligere inden for klagesystemet. I den situation må du i stedet anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

Du kan finde et ankeskema her. 

Hvordan er arbejdsgangen, efter at du har afleveret din klage?
Når du eller din tandlæge har klaget over en afgørelse, som et samarbejdsudvalg har truffet, vil du modtage en bekræftelse på, at Landssamarbejdsudvalget har modtaget klagen. I forbindelse med denne bekræftelse vil du få oplyst, hvornår Landssamarbejdsudvalget forventer, at din sag vil blive behandlet.

I forbindelse med Landssamarbejdsudvalgets behandling af klagen kan udvalget indkalde både dig og tandlægen til at give mundtlig forklaring.

Landssamarbejdsudvalget har to ordinære møder om året, og derfor kan der godt gå nogen tid, fra du har sendt din klage til Landssamarbejdsudvalget, til den bliver behandlet.

Når Landssamarbejdsudvalget er færdig med at behandle klagen, vil du modtage en begrundet afgørelse.

Udvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Hvis Landssamarbejdsudvalget ikke kan blive enigt om en sanktion, kan sagen indbringes for et voldgiftsråd af enten Tandlægeforeningen eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Hvilke sanktionsmuligheder har Landssamarbejdsudvalget?
I de sager, hvor en patient får medhold i sin klage over en tandlæge, kan Landssamarbejdsudvalget:

  • give tandlægen en advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilkendegivelse af, hvad der vil ske, hvis tandlægen gentager fejlbehandlingen, 
  • beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et beløb, som udvalget fastsætter, til regionen eller til patienten,
  • pålægge tandlægen en bod, som udvalget fastsætter, 
  • beslutte, at tandlægen ikke længere må arbejde inden for Tandlægeoverenskomstens område, for et på forhånd fastsat tidsrum, som udvalget bestemmer.

Landssamarbejdsudvalget kan herudover bestemme, at en afgørelse skal offentliggøres med eller uden navns nævnelse, det kan fx ske i Tandlægebladet eller på Tandlægeforeningens hjemmeside.

Kan du klage over en afgørelse i Landssamarbejdsudvalget?
Når din sag er afgjort i Landssamarbejdsudvalget, kan du ikke klage yderligere i klage- systemet, så hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, må du anlægge retssag ved de almindelige domstole.

Hvordan er Landssamarbejdsudvalget sammensat?
Landssamarbejdsudvalget består af 3 medlemmer, som er udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og 3 medlemmer, som er udpeget af Tandlægeforeningen.

Hvis du vil vide, hvem der skal behandle din klage i Landssamarbejdsudvalget, eller hvis har du spørgsmål til behandlingen af din klage i øvrigt, kan du kontakte Danske Regioner eller Tandlægeforeningen, der begge fungerer som sekretariat for Landssamarbejdsudvalget.

Landssamarbejdsudvalgets forretningsorden
Landssamarbejdsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Du kan læse Landssamarbejdsudvalgets forretningsorden her.

 

Relaterede Links

Hvis du vil vide mere om regionernes samarbejdsudvalg kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om voldgiftsrådet, kan du klikke her.