Landstandlægenævnet

Hvilke opgaver har Landstandlægenævnet?
Landstandlægenævnets opgaver er bl.a. at behandle klager (anker) over de afgørelser, som regionstandlægenævnene har truffet.
Landstandlægenævnet skal underrette samarbejdsudvalget for tandlæger og regionstandlægenævnet om sine afgørelser, herunder også om sager der er afsluttet forligsmæssigt. Afgørelserne bliver herefter offentliggjort i anonymiseret form på Sundhed.dk.

Landstandlægenævnet skal indrapportere alle sager (forlig, kendelser og afvisninger) til Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet.

Ved alvorlig eller gentagen forsømmelse fra tandlægens side skal Landstandlægenævnet indberette afgørelsen til Disciplinærnævnet.

Landstandlægenævnet kan stille krav om, at den, der klager til Landstandlægenævnet, skal deponere et eventuelt skyldigt beløb, før nævnet kan behandle klagesagen. Dette vil dog typisk være sket under behandling af klagesagen i regionstandlægenævnet.

Hvad får du ud af at klage?
Hvis du får medhold i din klage til Landstandlægenævnet, kan du få tilbagebetalt et beløb, som nævnet fastsætter. Landstandlægenævnet kan i stedet for tilbagebetaling bestemme, at tandlægen skal betale for, at behandlingen helt eller delvist laves om af en anden tandlæge.

Behandlingen af klagen i Landstandlægenævnet kan også afsluttes ved, at du og tandlægen indgår en aftale om en forligsmæssig løsning af sagen.

Hvis Landstandlægenævnet bestemmer - eller du og tandlægen indgår forlig om - at tandlægen skal betale et beløb tilbage til dig, har regionen også krav på, at tandlægen tilbagebetaler et eventuelt tilskud fra Regionen.

Landstandlægenævnet kan bestemme, at en afgørelse skal offentliggøres med eller uden angivelse af tandlægens identitet.


Hvad er ankefristerne?
Klage (anke) over regionstandlægenævnets afgørelse skal ske inden 6 uger, efter at regionstandlægenævnets afgørelse er afsendt.  Klagen til Landstandlægenævnet skal sendes til regionstandlægenævnet eller Patientombuddet, der vil sørge for, at klagen sendes videre til Landstandlægenævnet.

I de tilfælde, hvor fristen for klage til Landstandlægenævnet er overskredet, vil Landstandlægenævnet normalt afvise klagen. Der vil herefter ikke være mulighed for at få sagen behandlet yderligere inden for Det tandlægefaglige klagesystem. I den situation vil man være henvist til i stedet at anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

Landstandlægenævnet kan undtagelsesvist vælge at se bort fra en overskridelse af 6-ugers fristen, hvis særlige grunde taler for det.

Hvordan er arbejdsgangen, når Landstandlægenævnet behandler en klagesag (anke)?
Når du eller din tandlæge har klaget over (anket) en afgørelse, som regionstandlægenævnet har truffet, vil både du og tandlægen modtage en bekræftelse på, at Landstandlægenævnet har modtaget klagen (anken). I denne meddelelse vil du få besked om, hvornår Landstandlægenævnet forventer, at sagen vil blive behandlet.

Inden Landstandlægenævnet træffer afgørelse, vil både du og tandlægen få lejlighed til at kommentere modpartens bemærkninger til sagen.

Landstandlægenævnet afholder normalt mindst 8 møder om året. Sagerne kan som regel være afsluttet i løbet af et par måneder.

Sagsbehandlingsprocedurerne i Landstandlægenævnet skal følge forvaltningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters aktindsigt, partshøring, klagevejledning og tavshedspligt.

Kan jeg klage over afgørelsen?
Når Landstandlægenævnet har truffet afgørelse i en klagesag (anke), er der ikke mulighed for at klage yderligere i dette system, så hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som Landstandlægenævnet har truffet, må du anlægge retssag ved de almindelige domstole.

Hvordan er Landstandlægenævnet sammensat?
Landstandlægenævnet består af 2 medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen, 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet og 1 medlem udpeget af Danske Patienter. Det er Østre Landsrets præsident, der udpeger en landsdommer til at være formand for nævnet.

Hvis du vil vide, hvem der skal behandle din klage i Landstandlægenævnet, kan du kontakte nævnets sekretariat på adressen Landstandlægenævnet, c/o Danske Regioner, Postboks 2596, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø, telefon 24 81 79 50, e-mail Landstandlaegenaevnet@Landstandlaegenaevnet.dk

Landstandlægenævnets forretningsorden
Landstandlægenævnet fastlægger selv sin forretningsorden. Sagsbehandlingen i Landstandlægenævnet efterlever følgende regler i Forvaltningsloven:

  • Inhabilitet
  • Vejledning
  • Repræsentation
  • Paters aktindsigt
  • Partshøring
  • Klagevejledning
  • Tavshedspligt

Du kan læse Landstandlægenævnets forretningsorden her.

 

Relaterede links

Vil du vide mere om samarbejdsudvalget, kan du klikke her.

Vil du vide mere om Sundhed.dk, kan du klikke her.

Vil du vide mere om Patientombuddet, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Disciplinærnævnet, kan du klikke her.

Vil du vide mere om Sundhedsstyrelsen, kan du klikke her.