Samarbejdsudvalg

Hvilke opgaver har samarbejdsudvalget?
Samarbejdsudvalgets primære opgave er at behandle klager over forhold, der er omfattet af Tandlægeforeningens overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det kan fx være en klage over en regnings størrelse, indhold mv.

Det er endvidere samarbejdsudvalgets opgave at vejlede tandlæger og andre interessenter om, hvordan man skal forstå og bruge de enkelte bestemmelser i overenskomsten. For at samarbejdsudvalget kan udføre denne opgave, har både regionerne og tandlægerne pligt til at give udvalget de oplysninger, som udvalget beder om.

Endelig er det også samarbejdsudvalgets opgave at føre kontrol med, at de enkelte tandlægers ydelsesmønster - dvs. tandlægernes forbrug af de enkelte overenskomstydelser - er i overensstemmelse med hensigten i overenskomsten.

Det er samarbejdsudvalget, der nedsætter visitationsudvalget. Visitationsudvalget er det udvalg, der bl.a. fordeler klager til henholdsvis samarbejdsudvalget eller regionstandlægenævnet, afhængig af hvad det er, patienten klager over.

Hvad kan du få ud af at klage til samarbejdsudvalget?
Hvis du klager over din tandlægeregning, og samarbejdsudvalget giver dig medhold i klagen, kan du få hele eller en del af regningen tilbagebetalt.

Hvad er klagefristerne?
Hvis du vil vide mere om klagefristerne, kan du klikke her.

Hvordan er arbejdsgangen i samarbejdsudvalget, efter at du har sendt din klage?
Hvis du er utilfreds med behandlingen hos tandlægen eller eksempelvis regningens størrelse, kan du klage via din region eller via Patientombuddet.

Din klage bliver i første omgang sendt til et såkaldt visitationsudvalg i den region, hvor tandlægen har sin praksisadresse.

Når visitationsudvalget har gennemgået din klage, sender visitationsudvalget klagen til samarbejdsudvalget, hvis den drejer sig om overenskomstmæssige forhold (fx regningens størrelse). Visitationsudvalget vil sammen med din klage vedlægge den udtalelse, som udvalget har modtaget fra tandlægen.

Når samarbejdsudvalget har modtaget din klage, vil du modtage en bekræftelse på, at klagen er modtaget. I forbindelse med denne bekræftelse vil du desuden få oplyst, hvornår samarbejdsudvalget forventer, at klagen vil blive behandlet. Inden samarbejdsudvalget behandler klagen, vil du få lejlighed til at komme med dine bemærkninger til de oplysninger, som visitationsudvalget har modtaget fra tandlægen.

Samarbejdsudvalget holder ordinært møde to gange årligt, og derfor kan der godt gå nogen tid, fra du har sendt din klage til regionen eller Patientombuddet, til den bliver behandlet i samarbejdsudvalget.

Medlemmerne af samarbejdsudvalget skal være enige om den afgørelse, udvalget træffer. Hvis medlemmerne ikke kan blive enige, skal sagen forelægges for Landssamarbejdsudvalget.

Når samarbejdsudvalget har behandlet klagen, vil du modtage en afgørelse. Afgørelsen skal være begrundet, og det vil fremgå, hvilke muligheder du har for at klage over udvalgets afgørelse.

Hvis din klage har principiel betydning - fx hvis din klage drejer sig om et spørgsmål, man ikke tidligere har taget stilling til - skal den forelægges for Landssamarbejdsudvalget med det samme, dvs. så snart samarbejdsudvalget bliver opmærksom på, at sagen er principiel.

Hvilke sanktionsmuligheder har samarbejdsudvalget?
Hvis samarbejdsudvalget træffer afgørelse om, at en tandlæge har overtrådt eller misligholdt Tandlægeoverenskomsten, kan samarbejdsudvalget:

  • Give tandlægen en advarsel eller udtale sin misbilligelse,

Indstille til Landssamarbejdsudvalget, at:

  • tandlægen skal tilbagebetale et beløb, som er fastsat af Landssamarbejdsudvalget, til dig eller til regionen,
  • tandlægen skal betale en bod, som fastsættes af Landssamarbejdsudvalgets, eller
  • tandlægen skal udelukkes fra at praktisere efter Tandlægeoverenskomsten.

Kan du klage over afgørelsen?
Hvis du vil klage over samarbejdsudvalgets afgørelse, skal det ske til Landssamarbejdsudvalget inden 6 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Hvordan er samarbejdsudvalget sammensat?
I alle regioner er der nedsat et samarbejdsudvalg. Hver regions samarbejdsudvalg er sammensat af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet, 1 medlem udpeget af kommunerne i den pågældende region og 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse.

Hvis du vil vide, hvem der sidder i det samarbejdsudvalg, der skal behandle din klage, eller hvis du har spørgsmål til behandlingen af din klage i øvrigt, kan du kontakte regionen, der fungerer som sekretariat for samarbejdsudvalget.

Hvis du vil vide mere om visitationsudvalget, kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om Landssamarbejdsudvalget, kan du klikke her.